مجله علمی سرگرمی http://www.magfun.ir Sat, 08 Oct 2016 11:31:15 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.5 اعتراف مدیرعامل کرسنت به فساد در قرارداد/ حضور ۴ گروه دلالی و راز مگوی ۲ گروه/ شورای امنیت ملی به اظهارات آقای کاردر ورود کند http://www.magfun.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af.html http://www.magfun.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af.html#respond Sat, 08 Oct 2016 11:31:15 +0000 http://www.magfun.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af.html http://www.magfun.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af.html/feed 0 انتقاد طیب‌نیا از همکاری نکردن بانک‌های خارجی با ایران http://www.magfun.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%b7%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c.html http://www.magfun.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%b7%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c.html#respond Sat, 08 Oct 2016 11:31:14 +0000 http://www.magfun.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%b7%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c.html http://www.magfun.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%b7%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c.html/feed 0 ایران با کی‌روش فقط کره‌جنوبی را می‌برد!/ باز هم مچ اشتیلیکه را بخوابان http://www.magfun.ir/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%81%d9%82%d8%b7-%da%a9%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c.html http://www.magfun.ir/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%81%d9%82%d8%b7-%da%a9%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c.html#respond Sat, 08 Oct 2016 11:31:13 +0000 http://www.magfun.ir/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%81%d9%82%d8%b7-%da%a9%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c.html http://www.magfun.ir/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%81%d9%82%d8%b7-%da%a9%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c.html/feed 0 تقاضای تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان هفته آینده در صحن علنی بررسی می‌شود http://www.magfun.ir/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%ad%d8%b5-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81.html http://www.magfun.ir/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%ad%d8%b5-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81.html#respond Sat, 08 Oct 2016 11:31:13 +0000 http://www.magfun.ir/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%ad%d8%b5-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81.html http://www.magfun.ir/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%ad%d8%b5-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81.html/feed 0 ابتکار باز هم نتوانست جلوی دوربین‌ها خودش را کنترل کند! / محیط زیست جایی در فکر سیاسی ابتکار ندارد http://www.magfun.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7.html http://www.magfun.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7.html#respond Sat, 08 Oct 2016 11:31:12 +0000 http://www.magfun.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7.html http://www.magfun.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7.html/feed 0 تعرض به نمادهای عاشورایی در بحرین به 35 منطقه رسید+عکس http://www.magfun.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-35-%d9%85.html http://www.magfun.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-35-%d9%85.html#respond Sat, 08 Oct 2016 11:31:10 +0000 http://www.magfun.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-35-%d9%85.html http://www.magfun.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-35-%d9%85.html/feed 0 سوخت و خودرو متهم اصلی آلودگی هوا/ دولت سهم خود را در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نمی‌دهد http://www.magfun.ir/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa.html http://www.magfun.ir/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa.html#respond Sat, 08 Oct 2016 11:31:05 +0000 http://www.magfun.ir/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa.html http://www.magfun.ir/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa.html/feed 0 هیچ کدام از بازداشت‌شدگان اخیر، عضو صندوق ذخیره فرهنگیان نیستند http://www.magfun.ir/%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b5.html http://www.magfun.ir/%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b5.html#respond Sat, 08 Oct 2016 11:31:04 +0000 http://www.magfun.ir/%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b5.html http://www.magfun.ir/%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b5.html/feed 0